Ikigaiebre

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I INFORMACIÓ A CLIENT I / O USUARIS

Primera.- Caràcter de condicions generals i dades identificativos.-

El present “portal” «https://ikigaiebre.es/» (en endavant, el “portal”), que inclou, entre altres, els serveis de “Xat” i “Truca”, és titularitat de IKIGAIEBRE (en endavant, “el portal”), qui el posa a disposició dels usuaris, persones físiques i jurídiques, d’Internet per tal de, entre d’altres, proporcionar i permetre informació, consultes i atenció sobre els productes, serveis, i ofertes del portal.

Les nostres dades són els següents:

DADES FISCALS DE L’EMPRESA, dades de contacte i horari.

L’accés i utilització del portal i altres serveis resta subjecte a l’acompliment de les presents condicions generals i de les particulars que regulin concretament els serveis oferts per El portal, que l’usuari declara conèixer i acceptar expressa i íntegrament, des del mateix moment en què accedeix a el portal i / o als esmentats serveis, instant en el que adquireix, igualment, la condició d’usuari dels mateixos.

A aquests efectes, s’entén per usuari tot aquell que navegui pel portal i / o utilitzi els serveis inclosos o adquireixi els serveis o productes oferts en els mateixos.
En conseqüència, tota utilització del portal suposa una acceptació, sense reserves de cap classe, de les presents condicions generals d’ús (o Condicions Generals), de les condicions generals de contractació, així com, si és el cas, de les condicions particulars que, si escau, puguin establir en el present portal, independentment de l’accés de l’portal en què es trobi l’usuari, estant aquest obligat a llegir-les en cada un d’aquests accessos.

Sense perjudici de l’anterior, és possible que en determinats supòsits l’usuari hagi de acceptar condicions particulars de caràcter específic, que complementin, reemplacin o deixin sense efecte, en tot o en part, a les condicions generals, i que l’usuari declara igualment conèixer i acceptar expressament, en els mateixos termes regulats en el paràgraf precedent per a aquestes.

Aquestes Condicions Generals s’aplicaran tant a l’activitat promocional i de subministrament d’informació i resolució de consultes que s’efectua a través de l’portal com a l’adquisició de béns i / o la prestació dels serveis oferts en el mateix, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per a la simple navegació pel portal, accés i ús de serveis de “el portal”, com per a l’adquisició de béns i / oa la prestació de serveis oferts, si bé aquestes últimes es regeixen tant per aquestes Condicions Generals d’Ús, per les condicions generals de contractació que hagin d’aplicar-se i per les condicions particulars que, si s’escau, es puguin establir-se.

La informació i continguts que es recullen en el present portal són propietat de “El portal” o dels seus partners o col·laboradors. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per a ús comercial o diferent d’el mateix personal de l’usuari queda totalment prohibit.

Segona.- Objecte.-

Les presents condicions tenen per objecte regular l’accés i utilització del portal per part dels usuaris que el visitin, així com la posada a disposició a favor d’aquests, de forma gratuïta excepte indicació expressa en contra, tant de la informació subministrada,
ja sigui general o especialitzada, com dels diferents continguts oferts i serveis facilitats en el mateix.

Les presents condicions generals apareixen publicades al portal sota la denominació «Avís Legal».

Tercera.- Durada.-

Les presents condicions generals i les particulars que eventualment puguin establir-se, i amb la redacció que presentin en cada moment, tenen una durada indefinida, i romandran en vigor mentre el portal continuï actiu.
De la mateixa manera, l’accés i utilització del portal i dels recursos i serveis que el mateix ofereix tenen en principi una durada indefinida, si bé “El portal” es reserva el dret de suspendre, interrompre i / o cancel·lar, de manera unilateral i en qualsevol moment, l’accés a el portal o alguna de les seves parts i / o recursos, sense necessitat de previ avís i sense que per això es generi cap dret a sol·licitar indemnització per part de l’usuari.

Quarta.- Règim de Modificacions.-

“El portal” es reserva el dret de modificar unilateralment, total o parcialment, en qualsevol moment i sense previ avís, tant les presents Condicions Generals, com les particulars que eventualment puguin establir; la configuració, presentació i disseny de l’portal o de qualsevol dels elements i serveis que l’integren; les informacions, generals o especialitzades, i els continguts subministrats i, en general, qualsevol altra circumstància no designades expressament, inclosa la cancel·lació de l’portal o d’algun dels seus elements. Implantada qualsevol de les referides modificacions al portal, tot accés posterior realitzat per l’usuari suposarà la seva acceptació incondicional de la mateixa.

Així mateix i a l’objecte d’oferir un funcionament correcte de l’portal, “El portal” es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a l’portal i dels seus serveis en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les condicions d’accés d’aquest portal.

Addicionalment a l’anterior, “El portal” es reserva, igualment, el dret de deixar sense efecte, en tot o en part, de manera unilateral i en qualsevol moment, la gratuïtat de l’accés a l’portal o de la utilització de serveis, informacions i continguts. En aquest cas informarà d’aquesta circumstància als usuaris, en la pàgina principal de l’portal, amb la suficient antelació.

Cinquena.- Registre d’Usuaris: ús de clau i contraseña.-

L’accés general a el portal no està condicionat a l’registre previ de l’usuari. No obstant això, l’accés a determinades àrees (temàtiques), serveis o recursos de l’portal pot ser que únicament sigui factible mitjançant el registre previ de l’usuari.
A l’emplenar el registre, l’usuari indicarà al formulari tant la clau com la contrasenya que heu triat.

L’usuari tan sols podrà triar com a clau paraules, números o conjunts d’ambdós que no siguin contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic. Queda prohibida la utilització de claus que, de qualsevol manera, suposin violació de el dret de propietat industrial i intel·lectual, o coincideixin o s’assemblin a denominacions socials o eslògan publicitaris, quan no tingui just títol per fer-ho.

Tant la clau com la contrasenya tenen caràcter confidencial. Per tant, l’usuari ha emprar-les amb la deguda diligència, i ha de conservar-les de manera segura, de manera que no sigui possible la seva utilització per tercers, amb independència de la relació que l’usuari mantingui amb aquests, ja que no està autoritzada la seva cessió.

Conseqüentment, l’usuari s’obliga a comunicar de forma immediata a “El portal” tant la pèrdua de la seva clau i contrasenya, amb independència de la causa d’aquest, com qualsevol perill o menyscabament en la seva confidencialitat, responent, en cas contrari,
de qualsevol dany o perjudici causat mitjançant accessos verificats a través de les mateixes.

Sisena.- Regles d’utilització de l’portal. Limitaciones.-

L’usuari s’obliga a utilitzar el portal i els seus serveis en l’estricte respecte i observança de les presents Condicions Generals, així com de les particulars que eventualment puguin establir; i, igualment, de la llei, el costum i l’ordre públic. En conseqüència, l’usuari, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, ve obligat a:

• No utilitzar el portal, ni fer ús dels elements, informacions, continguts i ServeisQuè l’integren vulnerant les condicions generals i / o particulars, o infringint la llei, els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic.
• No lesionar, en aquest ús, els drets, de qualsevol tipus, que corresponguin a tercers, així com tampoc abocar insults, difamacions, amenaces o publicar qualsevol altre contingut que afecti o pugui afectar els drets fonamentals de les persones i reputació i marca de “El portal” i dels seus treballadors, subcontractes i col·laboradors.
• No executar actes que limitin o impedeixin l’accés i utilització del portal, en condicions adequades, per part de la resta d’usuaris.
• No accedir il·lícitament a el portal, ni a sistemes informàtics de tercers, ni a difondre programes o virus informàtics susceptibles de causar danys en equips o sistemes informàtics, així com en continguts de l’portal, siguin quins siguin, i amb independència de la personalitat de les seves respectius propietaris.
• No utilitzar mecanismes diferents als expressament habilitats o recomanats al portal per a l’obtenció de les informacions, continguts i serveis que l’integren, quan la obtenció sigui possible per haver estat autoritzada o estar permesa per “El portal”.
• No enviar, en cap cas, publicitat o comunicacions comercials, de cap classe, ni tampoc missatges electrònics no sol • licitats o consentits prèviament pels seus eventuals destinataris, tant si es tracta de missatges individuals, ja de cadenes de missatges. Igualment s’obliga a no captar ni utilitzar llistes de distribució que eventualment puguin resultar accessibles des del portal, ni cedir, per qualsevol títol, a tercers, les referides llistes o dades contingudes en les mateixes, tot això amb independència de quina sigui la finalitat perseguida .

• No establir links entre qualsevol pàgina web, inclosa la pròpia delusuario, o qualsevol altre lloc o espai accessible des d’Internet, i el portal de “El portal”, llevat que hi hagi hagut autorització expressa i per escrit de “El portal”, i amb les condicions que aquesta hagi establert en cada cas. L’usuari que incompleixi l’anterior serà l’únic i exclusiu responsable dels danys i perjudicis de tota mena causats per aquest motiu bé a “El portal”, bé a tercers.
• No realitzar activitats que de qualsevol manera suposin o puguin suposar un menyscapte o perjudici, de qualsevol tipus, per a “El portal” i els seus treballadors, subcontractes i col·laboradors.

Qualsevol incompliment de les presents Condicions Generals, o de les particulars que amb caràcter específic es puguin establir, facultarà “El portal” per denegar l’accés a l’portal i / o als seus serveis de l’usuari infractor.

Setena.- Propietat Intel·lectual i Industrial. Copyright.-

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial tant dels elements de tota mena que integren el portal i serveis, entenent per tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, dissenys interactius de pantalla, dissenys gràfics, dibuixos, planogrames, arxius de text, imatge o so, fotografies, infografies, interfície d’usuari, thesaurus, sistemes d’indexació, etc., com de les informacions generals o especialitzades, serveis i, en general de tots els continguts oferts en aquest portal, entre els quals s’inclouen les denominades «fitxes projecte», «preguntes i respostes», “xat”, “et anomenem” i «ajudes de producte», necessaris per a la seva comunicació pública, són de l’exclusiva titularitat de “El portal” o li han estat llicenciats pels seus respectius titulars i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial i intel·lectual. v té tots els drets reservats i no concedesobre els mateixos llicència o autorització d’ús algun. L’ús d’aquest portal i dels seus serveis no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat industrial i intel·lectual, ni confereix cap dret d’explotació de cap classe, a saber reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, ni titularitat als
usuaris sobre els esmentats continguts, excepte per allò previst en aquestes Condicions Generals i, si escau, condicions particulars.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no vulnerar, en cap cas, els drets referits en el paràgraf precedent, així com a utilitzar el portal, amb els seus diferents elements, continguts i serveis, per al seu exclusiu ús privat. En conseqüència, l’usuari, a títol merament enunciatiu i no limitador, no podrà utilitzar el portal i els seus serveis amb fins empresarials o comercials; ni reutilitzar, explotar, cedir, reproduir (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), copiar, transformar, modificar, transmetre o distribuir de cap manera, totalment o parcialment, els elements, informacions, serveis o continguts que l’integren quan no hagi estat autoritzat expressament pel titular; ni facilitar o permetre l’accés de tercers a aquests elements, informacions, serveis i continguts mitjançant la seva comunicació pública en qualsevol forma; ni eludir, suprimir, modificar o manipular els dispositius tècnics de protecció de l’portal o d’aquells elements que l’integren; ni transformar o modificar els mateixos; ni eludir, suprimir, modificar o manipular, per qualsevol mitjà, el «Copyright» d ‘ “El portal”, amb independència que aquests actes pertorbadors afectin el símbol «©», a la paraula «Copyright», a l’any de primera publicació de l’obra o la denominació social de “El portal”, ja sigui conjuntament o separadament, o qualsevol altre element que d’alguna manera identifiqui els drets de propietat intel·lectual de “El portal” o dels tercers titulars.

L’usuari s’abstindrà de realitzar qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i industrial de “El portal”, així com dels tercers que siguin referits en el present portal. En cas d’infracció dels drets esmentats, l’usuari de l’portal haurà de mantenir indemne a “El portal” de totes les accions per reclamació de danys, ja siguin judicials, extrajudicials o sancions administratives, li poguessin interposar derivades de l’incompliment de l’usuari. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independències de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Tota referència que es faci en aquest portal a productes i / o serveis de tercers oa qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o la denominació social, que siguin de titularitat de tercers, no constitueix per si patrocini o recomanació de cap classe.
Als efectes anteriors, “El portal” fa expressa reserva davant dels usuaris i altres tercers de l’exercici de totes les accions emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

El domini de “El portal” és un domini registrat per “El portal”. El domini de controladordepresencia.com no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de l’empresa de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de l’empresa.

Vuitena.- Règim de responsabilidades.-

Sense perjudici del que recull la resta de les presents Condicions Generals d’ús o de les particulars que es puguin establir en el marc de l’assumpció de responsabilitats, se li informa a l’usuari que l’ús propi que faci d’aquest portal així com de la informació publicada en el mateix són de la seva exclusiva i entera responsabilidad.

Així mateix, se li informa a l’usuari que en cas que es produeixin els següents supòsits o circumstàncies “El portal” quedarà exempt de responsabilitat, llevat que hi hagi dol o mala fe d’aquesta companyia, a saber:
• Els danys i perjudicis que l’usuari pugui patir a través d’espais accessibles d’internet, com pàgines web, etc., mitjançant hipervincles o links establerts al portal.
• Els danys i perjudicis que eventualment pugui patir l’usuari com a conseqüència de l’aplicació o utilització per si mateix i sota la seva pròpia direcció o de tercers aliens a “El portal” dels consells recollits en les «fitxes projecte», en les «preguntes o respostes », en les« ajudes de productes », de la informació necessària per intentar resoldre les seves necessitats pel que fa a consultes o dubtes ràpides que li puguin sorgir a l’hora de navegar per aquest portal i / o durant el procés de compra dels nostres productes i serveis a través dels serveis de “Xat” i “Truca” o de qualsevol altra informació de l’portal, llevat que hi hagi dol o mala fe d’aquesta companyia.
• Els danys i perjudicis originats per la pèrdua d’informació dels usuaris que, com a conseqüència de la utilització de l’portal o dels seus diferents elements, serveis “Xat” i “Truca”, etc., pugui estar eventualment emmagatzemada, per qualsevol circumstància , bé en els seus sistemes informàtics, bé al portal.
• Els danys i perjudicis soferts per l’usuari com a conseqüència d’una utilització de l’portal, per la seva banda, contrària a aquestes condicions generals, en el seu conjunt, o les particulars que eventualment es puguin establir, o amb infracció del que disposa la llei , o de forma contrària al costum i a l’ordre públic.
• Els danys i perjudicis soferts per l’usuari que tinguin el seu origen en la falta de veracitat o exactitud de les informacions facilitades o comunicacions realitzades per si mateixos i / o altres usuaris, o que tinguin el seu origen en la indicació d’identitats falses utilitzades per qualsevol usuari, es corresponguin o no amb la de tercers reals.
• Els danys i perjudicis que pateixi l’usuari mateix, o generi a tercers, com a conseqüència d’utilitzar claus i contrasenyes d’accés que vulnerin el que disposa l’anterior condició general Cinquena.
• Els danys i perjudicis que sofreixi l’usuari per qualsevol decisió adoptada pel propi usuari com a conseqüència de la informació continguda en ella. “El portal” únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de l’portal i dels seus serveis quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d’aquesta companyia. L’usuari reconeix i accepta que la utilització de l’portal, així com de la decisió d’adquirir o no els nostres productes i / o serveis es realitza sota la seva responsabilitat i determinació, i això sense perjudici que “El portal” assumeixi les responsabilitats que es dirimeixen en relació amb el contingut publicat en aquest portal.

“El portal” rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per l’empresa o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts.
“El portal” no garanteix la continuïtat de l’funcionament de la pàgina web ni que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. Així mateix, els perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics de els usuaris, motivades per causes alienes a “el portal”, que impedeixin o retardin l’accés a l’portal o la prestació dels serveis o la navegació pel portal;
(Ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (Iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’portal i que no siguin atribuïbles a “El portal”; (Iv) Les divergències que poguessin existir entre la informació, documentació i / o altres continguts d’aquest portal (versió electrònica) en representació de la nostra botiga en línia i la resta d’informació i contingut (versió impresa) relacionat amb qualsevol de les restants botigues físiques, a l’ no ser el mateix tipus d’establiment.

En aquest sentit, se li informa a l’usuari que els preus dels articles publicats al portal no tenen per què coincidir amb els existents en les restants tendes físiques de “El portal” visitades per l’usuari; (V) De la impossibilitat de donar servei o permetre l’accés per causes no imputables a “El portal”, degudes a l’usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

“El portal” no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de l’portal i dels seus serveis. En particular “El portal” no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el portal i els seus serveis de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals d’Ús, Particulars i de Contractació, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin deforma diligent i prudent.

“El portal” no garanteix que els enllaços, que en el seu cas puguin existir i que en qualsevol cas té caràcter merament informatiu, a altres pàgines web ( “links” o “frames”) siguin exactes i correctes en el moment en què el usuari de l’portal web decideixi la seva utilització. “El portal” no assumirà cap mena de dany, pèrdua o qualsevol classe de perjudici, directe o indirecte, derivat de la informació, opinió, continguts, aplicacions, productes i / o serveis que poguessin oferir-se o visualitzar-se en les pàgines web que siguin responsabilitat de tercers o col·laboradors aliens a “el portal”, a les quals, si s’escau, s’hagués accedit a través dels enllaços recollits en el present portal i els seus serveis.

“El portal” no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través dels enllaços introduïts a altres pàgines web, ni tieneconocimiento efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten, si escau, els enllaços ubicats al portal siguin il·lícits o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització. Si “El portal” tingués coneixement d’alguna il·licitud o lesió segons l’indicat anteriorment, aquesta entitat actuarà amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent. Així mateix, si algun usuari de l’portal tingui coneixement efectiu de la remissió a algun contingut il·lícit o que lesioni bens o drets d’un tercer, derivat d’algun enllaç situat en el present portal, se li prega sigui tan amable de posar-ho en coneixement de “El portal “perquè aquesta entitat pugui actuar en conseqüència.

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines web a aquest portal, “El portal” no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys o perjudicis que l’usuari pogués sofrir per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç o vincle. En qualsevol cas, l’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de “El portal” amb el titular d’aquesta páginaweb.

Finalment, en relació amb els arxius que l’usuari d’aquest portal pogués enviar o publicar en el mateix o a través d’aquest, “El portal” rebutja qualsevol responsabilitat sobre el seu contingut (imatges incloses) i sobre qualsevol altra conseqüència que aquest origini. L’usuari és el titular dels drets que emparen aquests arxius i el seu contingut (imatges incloses), sobre els quals se li concedeix a “El portal” una llicència d’ús no exclusiva, indefinida i subllicenciable, sent el propi usuari l’únic i directe responsable dels esmentats fitxers i del seu contingut amb total indemnitat per a “El portal”.

Novena.- Comunicacions.-

Totes les comunicacions que l’usuari hagi de fer a “El portal”, amb independència que portin la seva causa del que disposen les presents Condicions Generals o en les particulars que eventualment puguin establir-se, o de qualsevol altra circumstància en la qual estigui previst o sigui necessari realitzar aquestes comunicacions, i sense perjudici del que disposa la nostra Política de Privacitat relativa a les dades de caràcter personal, haurà de dirigir o bé a través de el Servei d’Atenció a client a través de l’les dades de contacte esmentats a l’inici d’aquestes condicions legals o través d’l’ús dels serveis d’aquest portal com són els de “Xat” i “Truca”.

De la mateixa manera, qualsevol comunicació que “El portal” hagi de realitzar a l’usuari, la dirigirà a l’adreça de correu (postal o telefònic) facilitat per aquest. Es considera que l’usuari ha facilitat, voluntàriament i d’acord amb el previst en les presents Condicions Generals d’ús i, si escau, en les condicions particulars, la seva adreça de correu electrònic o un altre dada de contacte pel simple fet de dirigir una comunicació a “El portal” per aquest mitjà, en què aquesta direcció o dada aparegui clarament identificat.

Desena.- Llei Aplicable i Jurisdicció.-

Les presents condicions generals i les particulars que eventualment es puguin establir es regeixen per la legislació espanyola.
En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l’aplicació o interpretació de les mateixes, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals que resultin territorialment competents de conformitat amb la legislació vigent i situats a la província on resideix la seu social de “El portal” .

En tot cas, en compliment del nostre deure d’informació, li vam indicar que, en relació amb la Resolució de litigis en línia en matèria de consum, d’acord amb el que preveu l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea posa a la seva disposició una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

II.- CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Primera.- Disposicions generals.-

Sense perjudici de l’aplicació i execució de les Condicions Generals d’ús, anteriorment indicades, les presents condicions generals de contractació, així com les condicions particulars que puguin establir-se, regiran les relacions de serveis i contractuals entre “El portal” i cada usuari que, a través del portal, contracti els productes i / o serveis oferts, les característiques i preus es encuentrandebidamente identificats en els seus corresponents accessos.

Les presents condicions generals de contractació s’emparen en el que preveu la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic; la Llei 7/1998, sobre Condicions Generals de Contractació; el Reial Decret 1906/1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998; Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 3/2014 de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 7/1997, d’ordenació de l’Comerç Minorista; el Reial decret llei 14/1999, reguladora de la Signatura Electrònica, i totes les altres normes resultin legalment aplicables.

La navegació pel portal, la utilització i / o l’adquisició de qualsevol dels productes i / o serveis de l’portal, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals de Contractació, de les condicions generals d’ús de l’portal, així com, si s’escau, de les condicions particulars que, si escau, poguessin ser establertes.
“El portal” informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de béns i / o productes i / o la contractació dels serveis oferts en aquest portal són aquells que es descriuen en les presents condicions generals de contractació, així com aquells altres específics que es indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i / o serveis oferts en el portal.

Els productes i / o serveis oferts en el portal, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. A part de l’preu i abans de confirmar la comanda, apareixeran en pantalla el total de les despeses d’enviament a domicili designat per l’usuari, que seran sempre per compte de comprador. Els preus indicats en pantalla es mostren en euros i inclouen l’IVA i / o qualsevol altre impost que fos d’aplicació, i seran entodo moment els vigents, excepte error tipogràfic.

Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. “El portal” es reserva el dret a decidir en cada moment els productes que es continguin en el portal i s’ofereixin als usuaris a través d’aquest. D’aquesta manera, “El portal” podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les present condicions generals de contractació en vigor en aquest moment. Així mateix, “El portal” es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el portal. El compromís de preu mínim no s’aplica als articles venuts a través de portal.

Els productes mostrats al portal tenen unes mides, colors i característiques orientatius i mostren una aproximació respecte a la realitat, pel que pogués succeir que en algunes ocasions i de forma eventual aquests extrems no coincidissin amb els dels productes reals. És per això que es recomana a l’usuari verificar l’aparença exacta i condicions tècniques del producte amb caràcter previ a l’adquisició del producte a través del portal.

A efectes informatius i sense perjudici del que estableix la següent condició novena de les presents condicions generals de contractació que és de plena aplicació, li recordem que tots els nostres productes estan subjectes a la garantia legal vigent en cada moment en matèria de consum. En l’actualitat, “El portal” respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament del producte a l’consumidor o usuari, en els termes previstos en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Aquells productes pel que fa als quals les normes, en cada moment vigents, així ho estableixin han de ser instal·lats per empreses o professionals que disposin de l’habilitació, autorització o certificació administrativa pertinent.

Segona.- Procediment d’adquisició de productes i / o serveis en el portal.-

Per a l’adquisició o compra dels productes i / o serveis al portal, l’usuari haurà de seguir les indicacions que se li mostrin en pantalla i acceptar la compra mitjançant el compliment de les esmentades indicacions, la qual cosa suposa al seu torn la lectura i acceptació irrevocable de totes les presents condicions generals de contractació i d’Ús de l’portal, així com si les hagués, de les condicions particulars que poguessin existir i serde aplicació.

L’usuari navegarà per les diferents seccions i seleccionarà el producte o productes que desitgi adquirir fent “clic” sobre el botó «afegir». Els productes que es vagin seleccionant per l’usuari es van acumulant en el que es denomina «carret». En qualsevol moment i a la fi de el procés de compra, un cop elegits tots els productes i / o serveis, l’usuari haurà de fer “clic” sobre al botó »Confirma Pagament», sent redirigit a una sèrie de pàgines en què, segons correspongui, se li informarà que l’adquisició de la comanda es troba subjecte a previ pagament i se li anirà mostrant el contingut en relació amb els successius passos de compra.

Tercera.- Cupons Descuento.-

Pots utilitzar cupons descompte com a forma de descompte per a les teves comandes al portal. Podem enviar-correus electrònics amb cupons descompte. No ens responsabilitzem de possibles errors en l’adreça de correu electrònic de l’destinatari de l’cupó.
Els cupons descompte són transferibles i pots cedir el seu ús i els teus drets a una altra persona. En cas de frau, intent d’engany o sospita de possibles activitats il·legals relatives a la compra cupons descompte o a l’bescanvi dels mateixos al portal, tenim dret a no permetre l’ús de cupons descompte. No ens responsabilizamosde la pèrdua, el robatori o la il·legibilitat dels vals regal o vals promocionals.

Condicions particulars per al bescanvi de vals promocionals:

En ocasions, lliurem cupons descompte que pots utilitzar en el portal. Te’ls farem arribar per correu electrònic o bé per xarxes socials i només podràs canviar-los al portal. No podràs utilitzar-los en les nostres botigues físiques
Els cupons descompte només són vàlids durant el període indicat en els mateixos, són d’un sol ús i no són acumulables a altres vals promocionals, ofertes i descomptes al portal (incloent-se en aquest sentit, les ofertes de vendes Flash i / o Outlet) . Pot ser que no siguin aplicables a certes marques.
Si l’import de la teva comanda és inferior a la valor de el val promocional, no se’t pagarà ni se’t retornarà la diferència. El cupó descompte no genera interessos i no té valor monetari efectiu. Si l’import de la teva comanda és superior a la valor de el cupó descompte, hauràs d’abonar la diferència amb una altra forma de pagament. Els cupons descompte no són acumulables a altres ofertes.

Quarta.- Posada a disposició dels pedidos.-


1.- A través d’un servei de Transport logístic:

“El portal” únicament podrà prestar el servei de transport que fa a productes, articles o materials adquirits a través de el present portal (Botiga Online) o de qualsevol dels nostres establiments físics / botigues.
La cobertura de el servei de transports arriba a tot el territori espanyol, amb excepció de Ceuta i Melilla i, eventualment, a les Illes Canàries.
“El portal”, a través de el present portal, mostrarà una informació el més actualitzada possible respecte de la disponibilitat i estoc dels articles pretesos. No obstant això, hi ha la possibilitat que l’article o producte, la disponibilitat hagi estat confirmada, s’esgoti durant el propi procés de compra (incloent-se i computant així mateix el termini en què pugui incórrer l’usuari a l’hora d’efectuar i concloure el corresponent pagament, com en casos de pagament a través de transferència o de finançament) o que els terminis de lliurament pateixin demores en dies de descomptes especials, vagues alienes a “el portal” i / o per altres situacions, anomalies i problemes aliens a el control de “El portal”.

En cas de produir-se aquestes situacions, l’usuari a través d’l’enviament d’un correu electrònic o mitjançant una trucada telefònica, pot sol·licitar la devolució d’import per la comanda no lliurat, oferint-li les següents alternatives: (i) el lliurament de el mateix producte o article en un termini superior a l’inicialment pactat; (Ii) la substitució del producte o article per un altre de similars característiques, funcionalitats, qualitat i preu; (Iii) la devolució de l’preu cobrat en un termini no superior a cinc (5) dies naturals a comptar des del dia hàbil següent en què el client indicava aquesta opció com l’escollida.

“El portal” lliurarà en mà els béns comprats per l’usuari en el domicili / casa / edifici d’aquest (primera porta oa peu de vehicle / carrer, segons procedeixi), assenyalat a aquest efecte pel propi usuari com dades de lliurament – no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics-, en el termini que s’indica en la comanda (d’acord amb normativa aplicable) i des que “el portal” tingui la confirmació de l’pagament de l’esmentat comanda. El transportista desplaçarà la mercaderia fins al punt acordat sempre que sigui possible amb els mitjans materials i mecànics de transportista i les característiques arquitectòniques de la casa, domicili o edifici així ho permetin (alçada dels sostres, ascensor, buit de l’escala, etc .).

Si l’usuari necessités o cregués necessitar ajuda addicional per al lliurament dels productes per circumstàncies alienes a l’transportista, com les anteriorment comentades, preguem que l’usuari el pugui comunicar per, en cas de possible a criteri de “El portal”, segons els requisits que l’usuari necessiti per realitzar el lliurament de forma eficaç. En cas contrari, els productes, articles o materials únicament es podran dipositar, a efectes de lliurament, a peu de vehicle / carrer.

A el fil de l’anterior, s’informa a l’usuari que el lliurament de determinats productes, com ara els que tot seguit s’indicaran, pel seu pes o volum únicament es podrà realitzar a peu de vehicle / carrer i no a primera porta al domicili, casa o edifici indicat a l’efecte, llevat que, a través del propi procés d’adquisició del producte interessat, s’habiliti en aquest portal l’opció a què l’usuari pugui contractar un servei especial de lliurament (a primera porta), la contractació es podrà gestionar a través d’aquest portal o per telèfon al 951 12 71 76.

L’usuari disposarà d’un termini de vint (24) hores, dia hàbil, per a cancel·lar la seva comanda, encara no lliurat, sense cap cost. Aquest termini de vint (24) hores es computarà a partir de la data en què s’hagi efectuat la compra (si aquesta es realitza en dissabte, el còmput de les vint (24) hores es traslladarà a el següent dilluns hàbil).

Les cancel·lacions de les comandes s’hauran de tramitar a través de el telèfon de Servei d’Atenció a l’Client de “El portal” en horari de dilluns a divendres, ambdós inclosos, de 9:00 a 21:00, excepte festius nacionals o locals. Les cancel·lacions només podran ser realitzades per qui hagués contractat les comandes, no admetent-se que ho faci cap persona per aquest contractant.
Quan “El portal” detecti que la comanda patirà una demora en el lliurament avisarà a l’usuari amb la suficient antelació per informar de tal extrem, podent en aquest moment l’usuari cancel·lar la comanda sense assumpció de costos.

Cinquena.- Devolucions / Desistimiento.-

Excepte per (a) que estipula la següent condició novena de les presents condicions generals de contractació i (b) per la qual cosa es recull en aquesta Condició Vuitena com excepcions, tot això de plena aplicació, l’usuari no disposa d’un termini de devolució , ja que la transacció de venda d’equipament per a negocis no està emparada pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. L’esmentada llei en el seu article 3 defineix el concepte de consumidor de la següent forma:
«Article 3. Conceptes de consumidor i usuari i de persona consumidora vulnerable. Als efectes d’aquesta llei, i sense perjudici del que disposen expressament els seus llibres tercer i quart, són consumidors o usuaris les persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió. Són també consumidors a efectes d’aquesta norma les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial. »

En cas que “El portal” accepti una devolució, en tot cas s’hauran de complir les següents condicions: Per a la devolució, la mercaderia, que compongui la comanda, i la corresponent factura o albarà de compra s’han de lliurar al nostre transportista. La mercaderia s’ha de lliurar en perfecte estat, correctament embalada i assegurada per evitar patir eventuals danys en el transport, així com perfectament identificada i senyalitzada amb el nombre de comanda inicial.

Només s’acceptaran devolucions de comandes adquirits a través dels canals especificats en el nostre portal, i gestionades a través d’asistenciatpv.com
S’informa expressament als nostres usuaris que només seran responsables de la disminució de la valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament.
No obstant l’anterior, quan l’usuari hagi adquirit una comanda i juntament amb el mateix hagi sol·licitat la prestació d’un servei com, per exemple, el de la instal·lació de l’algun producte inclòs en la comanda, i li sigui acceptada la devolució, l’usuari podrà tornar la comanda, sense perjudici de el dret que assisteix a “el portal” i exigir, sempre que l’usuari hagi sol·licitat en el seu moment i de forma expressa l’execució d’aquest servei i aquest ja hagués estat executat, una compensació pel servei prestat i, així mateix, per la pèrdua de valor de l’corresponent bé o producte instal·lat o objecte de la prestació de servei corresponent.

En el cas dels pack de terminal TPV no tenen devolució, en canvi disposa de fins a 30 dies per provar-lo i si voleu canviar-lo per un producte superior. Això es deu a queeste tipus de producte requereix un complex servei de personalziación i llicències que ens impedeixen poder vendre-ho a un altre client.

Nota important: No existeix el dret a tornar-quan es produeixi lliurament debienes confeccionats conforme a les especificacions de consumidor o clarament personalitzats, com mercaderies a mida, manipulades o tractades, així com tampoc quan la mercaderia es tracti de ceràmica o vidre o continguin tals components fràgils. També s’entén una excepció a l’exercici de el dret de desistiment quan es tracti de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament o després de les peticions de reparació a domicili de consumidor.

Sisena.- Productes Recondicionats

Els productes Recondicionats són aquells productes que han estat tornats pels nostres clients de Botiga Online, que poden tenir danyat l’embalatge, que no conserven l’embalatge original o que han estat lleugerament danyats durant la seva manipulació en el magatzem o en el transport, però que presenten un funcionament correcte, i que, conseqüentment, es posen a disposició, a través d’aquest Portal, de
els nostres usuaris i consumidors a un preu més baix o disminuït que el que presentaria un producte no lleugerament danyat o amb embalatge original no malmès. En tot cas, els productes Recondicionats es venen amb els mateixos serveis associats i tarifes de transport que disposen aquests productes no lleugerament danyats o amb embalatge original no malmès.

Els productes recondicionats no tenen devolució, en canvi disposa de fins a 30 dies per provar-lo i si voleu canviar-lo per un producte superior o fins i tot nou abonant la diferència.
S’informa als nostres usuaris i consumidors que tots els productes Recondicionats posats a disposició al nostre Portal han estat prèvia i rigorosament revisats per complir els estàndards de qualitat de “El portal”, assegurant el seu correcte funcionament i que no s’impedeix la seva nova venda i això fins a la seva corresponent fi d’existències.

Als efectes anteriors i addicionalment al fet que “El portal” sempre analitza l’estat i el funcionament de tots els productes amb anterioritat a la seva venda com a producte Reacondicionar, “El portal” Evisa si el producte ha estat o no tornat amb el seu embalatge original i si aquest embalatge es troba en perfecte estat, ha estat manipulat per obrir-lo i accedir a l’producte i / o presenta algun dany.

En aquest sentit, “El portal” agrupa els productes Recondicionats basant-se dos blocs:

Bloc A.- En funció del seu embalatge, podem classificar-los com:
• Productes retornats sense el seu embalatge original.
• Productes retornats sense cap tipus d’embalatge
• Productes retornats amb embalatge original lleugerament danyat.
• Productes retornats amb un embalatge lleugerament danyat.

Vuitena.- Consultes i Incidencias.-

Per a qualsevol consulta o incidència relacionada amb la seva compra podrà contactar amb el Servei d’Atenció a client a través de les següents vies:
• Omplint el formulari de contacte i opinió.
• Per correu electrònic.
• Per telèfon en horari de dilluns a divendres, ambdós inclosos, de 9:00 a 21:00 excepte festius nacionals o locals.
• A través dels serveis de “Xat” i “Truca”.

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DE COMANDES

Senyor / La senyora ………………………., Major d’edat, amb domicili a ………………………., Proveït / a de D.N.I. nombre ………………………. i titular de la comanda nombre ………………………., autoritza expressament al senyor / senyora ………………………., major d’edat, proveït / a de D.N.I. nombre ………………………. i amb domicili a ………………………., a recollir o rebre en el seu nom el referit comanda.
En ………………………., A ………………………., De 20 ……………………… ..
Signat. Senyor / La senyora ……………………….
Titular d’la comanda

Obrir xat
IKIGAIEBRE
Hola,
et podem ajudar?